ابتلای ماهیان سد بیدواز اسفراین به بیماری لرنه آدکترحسن صفری چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به برخی گزارش های مردمی مبنی بر تلف شدن ماهیان سد بیدوازاسفراین براثر بیماری مشکوک اظهار کرد: در بازدید از این سد تلفات انبوهی از ماهیان مشاهده نشد.
وی افزود: عامل بیماری ماهیان این سد، انگل ‘لرنه آ’ است که حل این مشکل در محل سد به علت مسائل زیست محیطی امکانپذیر نیست.
بیماری لرنه آ یکی از مهم تـرین بیماریهـای مـاهی در ایـران اسـت کــه در ردیـف “ بیمـاری خطرنـاک مـاهی” قــرار دارد. عامـل ایجـاد ایــن بیمـاری نــوعی سـخت پوسـت از راسـته پاروپایـان (Copepode ) بـه نـام لرنـه آ (Lernaea) مـی باشـد کـه بـرای زنـدگی انگلـی کاملاً تغییــریافته اسـت و بــرای ماهیان بــا زندگی آزاد (وحــشی) و همچنین برای ماهیان پرورشـی آبهای شیرین بیماری زا می باشد.
صفری گفت: در صورت اقدام به درمان لازم است از سموم مخصوص و مواد ضدعفونی کننده درسطح گسترده استفاده شود که این امر موجب آلوده شدن آب سد خواهد شد و به همین دلیل درمان و ریشه کنی این بیماری در ماهی های آب های شرب و کشاورزی سخت است.
رئیس شبکه دامپزشکی اسفراین با بیان اینکه این بیماری بین انسان وآبزیان مشترک نیست، افزود: توصیه می شود از مصرف این ماهیان پرهیز شود زیرا احتمال دارد در اثر زخم ایجاد شده توسط این انگل در بدن ماهی عوارض ثانویه ای مانند بیماری قارچی، باکتریایی، ویروسی و سپتی سمی در انسان ظاهر شود.
رئیس شبکه دامپزشکی اسفراین ازجمله دلایل احتمالی بروز این بیماری را رهاسازی ماهیان قرمز آلوده به داخل سد و همچنین وجود پرندگان آبزی ذکرکرد وافزود: از مردم تقاضا می کنیم از رهاسازی ماهی های قرمز عید نوروز درآب های جاری بویژه دررودهای منتهی به سد جدا پرهیز کنند.
سد بیدواز در20 کیلومتری شمال شرق شهرستان اسفراین قرار دارد که منبع تامین آب شرب این شهر خراسان شمالی است.
مرکز شهرستان 120هزار نفری اسفراین در60 کیلومتری جنوب شرقی بجنورد مرکز خراسان شمالی قراردارد.
7189/ 6042انتهای پیام /*