ارایه خدمات سونوگرافی در بیمارستان دزفول متوقف نشده استمهرداد کلانتریان روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: هم اکنون کلیه خدمات سونوگرافی اورژانسی در بیمارستان بزرگ دزفول انجام می شود و مشکلی در این خصوص پیش نیامده است.
وی اضافه کرد:طبق دستورالعمل جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متخصصان زنان و زایمان می توانند سونوگرافی نیز انجام دهند که پزشکان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی نسبت به این امر اعتراض کرده و چنین دستورالعملی را غیرکارشناسانه خواندند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت:حدود هفت پزشک رادیولوژی و سونوگرافی در دزفول وجود دارد که به صورت خصوصی در سطح این شهر فعالیت می کنند و با اعتراض به این دستورالعمل از ارایه خدمات اجتناب کرده اند ولی ارایه خدمات اورژانسی انجام می شود.
وی افزود: اعتراض متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی سراسری است و در شهرستان دزفول نیز اتفاق افتاده است که امیدواریم در سطح کشوری حل شود.
بیمارستان بزرگ دزفول علاوه بر مردم شهرستان دزفول به دیگر شهرهای خوزستان و برخی استان های همجوار خدمات درمانی ارایه می کند.
7278/6068 / 6037
خبرنگار: رقیه کردی ** تنظیم: محمدعلی فریدپناه ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجیانتهای پیام /*