برنامه وزارت بهداشت کاهش هزینه های سلامت از طریق خرید راهبردی خدمات استبه گزارش ایرنا از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، علی اکبر حق دوست افزود: حفاظت مالی در برابر هزینه‌های سلامت به عنوان یک ویژگی مثبت درنظام‌های سلامت شناخته شده است تا خانوارها به هنگام نیاز به دریافت خدمات سلامت از مواجهه با هزینه‌های کمرشکن و فقر حاصل از تأمین سلامت خود رنج نبرند.
وی افزود: پرداخت‌های سلامت زمانی کمرشکن می‌شود که خانوارباید هزینه‌های اساسی خود را در طول یک دوره از زمان به منظور برآمدن از عهده هزینه‌های سلامت کاهش دهد.
حق دوست با اشاره به این که یکی از اهداف طرح تحول سلامت حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه های سلامت است، گفت: شاخص مهم در بحث حفاظت مالی سیستم سلامت درصد مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن یا هزینه های فقرزاست. بررسی روند این شاخص می تواند در پاسخ به این سوال که آیا اهداف حفاظت مالی طرح تحول سلامت تامین شده است یا خیر، می تواند کمک کننده باشد.
به گفته وی، با اجرای طرح تحول سلامت در کشور، هزینه های کمرشکن سلامت در ایران کاهش یافته است. برای کاهش پرداختی از جیب مردم علاوه بر کنترل کل هزینه‌های سلامت و افزایش سهم بیمه‌ها و دولت در حوزه سلامت، راهکار مهم، مراجعه مردم به تیم پزشک خانواده و اجرای نظام ارجاع است و با این روش می‌توان رابطه مالی بیمار با پزشک و موسسات ارائه خدمات درمانی را حذف کرد یا به حداقل رساند.
معاون برنامه ریزی وزیر بهداشت تصریح کرد: از مجموعه علل افزایش هزینه‌های سلامت، دو علت مهم و اصلی آن شامل، تغییر ترکیب سنی جمعیت کشورها به طرف پیری و نیز ظهور و عرضه داروها و تکنولوژی‌های جدید مؤثر و در عین حال با قیمت بالا بوده است.
وی افزود: طبق اسناد قانونی نظیر سیاست‌های کلی سلامت و قانون برنامه ششم توسعه، نباید پرداختی از جیب مردم بالا رود، از طرف دیگر با محدودیت منابع دولتی و بیمه‌ها مواجه هستیم. راه برون‌رفت از این مشکل بر اساس موازین علمی و قانونی خرید راهبردی خدمات سلامت با تعریف بسته خدمات متناسب با منابع است.
حق دوست گفت: خرید راهبردی خدمات سلامت، راهبرد اصلی کشورهای موفق در حوزه سلامت بوده است و ما هم باید اقدامات مناسب انجام ‌شده در این زمینه را تقویت کنیم و اقدامات مهمتر و بیشتری هم برای آینده تدارک ببینیم.
اجتمام/1724/ 3063انتهای پیام /*