شهرداری های تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اعمال قانون مربوط به معاینه فنی خودروها شدندبه گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز دوشنبه مجلس بند ب بخش درآمدی تبصره 8 بودجه 97 را تصویب کردند.
مجلسی در این مصوبه مقرر کردند که در اجرای ماده (6) قانون هوای پاک مصوب 25 تیر 96 مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف کردن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرداری شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) است.
همچنین بر اساس این بند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید. مبالغ وصولی جریمه‌های صادرشده به ردیف درآمد عمومی 160183 نزد خزانه‌داری کل واریز میشود تا از محل اعتبار ردیف 49-530000 جدول شماره (9) این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره‌برداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا اختصاص یابد.
سیام**9121 خبرنگار: سمیه لاریانتهای پیام /*