پل اتصال بزرگراه امام علی به غرب بلوارارتش82 درصدپیشرفت داشته استپیروز حناچی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به بازدید امروز خود از این پروژه افزود: این پل بزرگترین فاز این پروژه است که با بهره برداری از آن بخش بزرگی از اهداف اجرای پروژه تامین می شود.
معاون شهردار تهران یادآور شد: تاکنون 6 فاز از مسیرها و پل های کل پروژه (مسیرهای دهگانه) به بهره برداری رسیده است.
به گزارش ایرنا، تاکنون پل دوربرگردان شرق به شرق بلوار ارتش، پل دوربرگردان غرب به غرب بلوار ارتش، مسیر جنوب به شرق بلوار ارتش با بزرگراه امام علی (ع)، مسیر شرق به جنوب تقاطع بلوار ارتش با بزرگراه های امام علی (ع) و پل های شرق به غرب و غرب به شرق تقاطع های بلوار ارتش با بزرگراه های شهید صیاد شیرازی و امام علی (ع) به بهره برداری رسیده است‌.
تهرام/9353 / 1539انتهای پیام /*


پل اتصال بزرگراه امام علی به غرب بلوارارتش82 درصدپیشرفت داشته استپیروز حناچی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به بازدید امروز خود از این پروژه افزود: این پل بزرگترین فاز این پروژه است که با بهره برداری از آن بخش بزرگی از اهداف اجرای پروژه تامین می شود.
معاون شهردار تهران یادآور شد: تاکنون 6 فاز از مسیرها و پل های کل پروژه (مسیرهای دهگانه) به بهره برداری رسیده است.
به گزارش ایرنا، تاکنون پل دوربرگردان شرق به شرق بلوار ارتش، پل دوربرگردان غرب به غرب بلوار ارتش، مسیر جنوب به شرق بلوار ارتش با بزرگراه امام علی (ع)، مسیر شرق به جنوب تقاطع بلوار ارتش با بزرگراه های امام علی (ع) و پل های شرق به غرب و غرب به شرق تقاطع های بلوار ارتش با بزرگراه های شهید صیاد شیرازی و امام علی (ع) به بهره برداری رسیده است‌.
تهرام/9353 / 1539انتهای پیام /*